Smart contract là gì? Hợp đồng thông minh là gì?

1. Smart contract là gì? Hợp đồng thông minh (smart contract) là một giao thức…