Tại sao Bitcoin Halving năm 2020 là quan trọng nhất?

Vào tháng 5/2020, Bitcoin sẽ halving lần thứ ba. White paper của Nakamoto chỉ định…